INFORMACJE


Adres szkoły: 11 - 500 Giżycko ul. 3-go Maja 21
Tel/Fax (87) 428 36 68
poczta internetowa( e-mail): sp4@gizycko.pl adres strony internetowej https://www.sp4.gizycko.pl

Sekretariat szkoły czynny:

Sekretarz szkoły - mgr Magdalena Kusznerczuk


w poniedziałki od 8.00.- 16.00

we wtorki od 8.00 do 16.00

w środy od 8.00 do 16.00

w czwartki od 8.00 do 16.00

w piątki od 8.00 do 16.00

Intendent szkoły - mgr Joanna Marciszewska
Godziny pracy od poniedziałku do piątku - od 6.30 do 14.30


ORGANY SZKOŁY :

 1. Dyrektor mgr Jolanta Stańczuk
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

  INFORMACJE RÓŻNE

  • ROK SZKOLNY 2017/2018
   1. Rada Pedagogiczna to - 63 nauczycieli
   2. Oddziały:
   - "Zerówka" - 1 oddział
   - Klasa I - 3 oddziały
   - Klasa II - 2 oddziały
   - Klasa III - 7 oddziałów
   - Klasa IV - 5 oddziałów
   - Klasa V - 4 oddziały
   - Klasa VI - 4 oddziały
   - Klasa VII - 3 oddziały
  • Cena obiadu : 3 zł. Informację o rezygnacji z obiadu należy zgłosić co najmniej 1 dzień wcześniej.
  • Wpłaty za obiady należy dokonać do 10 - go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły w godz. pracy intendenta lub wpłacić na konto
   NR KONTA 65 1240 5787 1111 0010 5861 4825 PEKAO S.A.O/Giżycko ul. Dąbrowskiego 12
  • Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi 50 zł . Wpłaty przyjmują wychowawcy klas do dnia 15 X .