KĄCIK RODZICÓW

Ciężki tornister? Pomóżmy dziecku go odchudzić...

Wydawnictwo Naukowe PWN poprzez akcję "Wszy? Poznaj i pokonaj problem"
chce pomóc nauczycielom i rodzicom, których temat wszy dotyczy lub może dotyczyć
oraz zwrócić uwagę na wymiar społeczny wszawicy.

W ramach akcji PWN "Wszy? Poznaj i pokonaj problem"
dostepne są bezpłatnie informator i film instruktażowy do pobrania na stronie
www.pokonajwszy.pwn.pl

INFOHOLIZM

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W GIŻYCKU.


Czym dziecko żyje tego się nauczy


Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,
UCZY SIĘ POTĘPIAĆ.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości,
UCZY SIĘ WALCZYĆ.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny,
UCZY SIĘ NIEŚMIAŁOŚCI.
Jeśli dziecko jest zawstydzane,
UCZY SIE POCZUCIA WINY.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji,
UCZY SIĘ BYĆ CIERPLIWYM.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty,
UCZY SIĘ UFNOŚCI.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone,
UCZY SIĘ DOCENIAĆ INNYCH.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości,
UCZY SIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa,
UCZY SIĘ UFNOŚCI.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty,
UCZY SIĘ LUBIĆ SIEBIE.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni,
UCZY SIĘ TEGO JAK ZNALEŹĆ MIŁOŚĆ W ŚWIECIE.

Artykuły dla Rodziców:
" 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców"
Jak chronić dziecko przed wypadkiem drogowym.
Prawa dziecka w rodzinie.
Kontakty rodzice-dzieci
Praca z dzieckiem z ADHD
Strony internetowe dla Rodziców:
www.rodzicenaplusie.pl
www.rodzice.vulcan.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.dziennik.librus.pl


Zakres czynności pedagoga szkolnego:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikajacych z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Udzielanie pomocy uczniom zdolnym.

Zakres czynności logopedy szkolnego:
1. Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów klas pierwszych.
2. Diagnozowanie logopedyczne.
3. Organizowanie pomocy logopedycznej odpowiednio do wyników badań.
4. Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej z uczniami.
5. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem, nauczycielami.

Opieka zdrowotna - Higienistka szkolna - p. Irena Bogdanowicz


- gabinet - usytuowany na parterze, czynny : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.00
- higienistka sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, m.in. prowadzi systematyczną fluoryzację zębów;
- prosimy rodziców o dostarczenie do higienistki informacji dotyczących wad postawy u dziecka i innych informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GIŻYCKU.
KONTAKT
ul. Smętka 5
11-500 Giżycko
tel/fax 087 428 33 15
e-mail: poradnia2@wp.pl
www.republika.pl/poradnia2_gizycko

ZADANIA PORADNI

1. Wspomoganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
3. Terapia zaburzeń rozwojowych, zachowań dysfunkcyjnych.
4. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
5. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

KONTAKT

11-500 GIŻYCKO
UL. SMĘTKA 5
TEL/FAX. 429 10 89, 429 18 20
E-MAIL : pcprgizycko1@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela wsparcia osobom i rodzinom w rozwiązywaniu problemów szczególnie dotyczących:
1 - osób i rodzin zagrożonych przemocą domową
2 - osób niepełnosprawnych
3 - rodzin zastępczych
4 - rodzin naturalnych, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych
5 - osób samotnych i chorych wymagających opieki w Domach Pomocy Społecznej.